> Art i Tapes Restaurant
Façana exterior del restaurant Art i Tapes al carrer Mallorca, 450 Vista de la barra del local en plena hora punta Taula en espai reservat Taula en el menjador general Decoració de la pared del menjador general Taula en el menjador general decorada per a una celebració Taula alçada per a tapejar o fer el vermut Terraça exterior al carrer Mallorca Vista parcial del menjador general

Política de privacitat i cookies - GOOGLE TRANSLATE

Informació legal

Aquests termes legals regulen l’ús d’aquesta pàgina web, en endavant la Web, posada a disposició dels Usuaris d’internet, i que és propietat d'Albert Estivill Carpintero, amb DNI 38116169V i domicili a 08013 Barcelona, carrer Mallorca, 450, en endavant el Titular.

La utilització de la Web per l’Usuari implica l'acceptació total i sense reserves d’aquests termes legals, motiu pel qual es posa permanentment a disposició seva aquest document que haurà de revisar periòdicament donat que la Web pot ser actualitzada o modificada en el temps.

Objecte

La Web té la finalitat de donar a conèixer als Usuaris els serveis i productes del Titular, reservant-se aquest el dret de realitzar en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, així com del disseny i la seva configuració.

En cap moment es sol•liciten ni es recullen dades de caràcter personal de l’Usuari. Aquest però disposa d’una adreça de correu electrònic on enviar al Titular la informació que desitji o el seu CV. En aquest cas l’Usuari serà l’únic responsable de les seves manifestacions i veracitat de la informació enviada.

Ús i continguts de la Web

El Titular i l’Usuari es comprometen a utilitzar la Web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre sobre protecció de dades, la Ley 34/2002 d’11 de juliol, la Llei 34/2002 de 11 de juliol sobre serveis de la informació, i normativa complementària.

Així mateix es comprometen a complir i ser respectuosos amb la moral i els bons usos i costums generalment acceptats per la societat.

L'Usuari no utilitzarà els continguts ni el maquinari o el programari per finalitats il•lícites, prohibides o contra els drets i interessos del Titular o de tercers, ni podrà deteriorar, sobrecarregar o impedir la normal utilització dels continguts al Titular o a d’altres Usuaris d’internet, responsabilitzant-se de qualsevol dany o perjudici.

L’Usuari es compromet a no transferir, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, imatges o arxius de la Web, amb mala fe, interessos comercials il•legítims o contra els interessos del Titular.

El codi font, el disseny gràfic, les imatges i qualsevol altra component de la Web, estan protegits per la legislació aplicable i no es permet la reproducció total o parcial ni el seu tractament sense el coneixement i autorització del Titular.

El Titular mantindrà actualitzat el contingut seu o, si procedeix, de tercers, que pot incloure referències o enllaços gestionats per tercers, disponibles per Internet, però no assumirà cap responsabilitat sobre aquests enllaços cap a la Web, ja que no implicaran l’aprovació, comercialització ni cap mena de relació entre la Web i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin els enllaços.

Protecció de Dades

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de dades de caràcter personal, el Titular informa als Usuaris que les dades personals que puguin facilitar voluntàriament es poden incloure en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del Titular, amb la finalitat del manteniment i gestió de la relació amb els seus clients i simpatitzants, comprometent-se a no cedir-los a tercers. L’Usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, enviant un escrit al Titular amb còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat.

La informació rebuda corresponent a currículums vitae per a la recerca de llocs de treball serà tractada confidencialment, autoritzant l’emissor al Titular per a enviar-li comunicacions relatives als serveis de l’empresa. Si l’emissor no desitja rebre les comunicacions, ho pot notificar per escrit al Titular.

Cookies

L’Usuari navegant per la Web pot rebre galetes “cookies” que s’emmagatzemaran al seu ordinador i contenen dades anònimes per recordar les seves preferències i navegar de forma segura. Tanmateix, el Titular pot utilitzar cookies anònimes que recullen dades relatives a l’anàlisi de l’ús de la Web per tal de millorar el servei a l’usuari. La Web pot tenir enllaços a altres webs o xarxes socials sense que el Titular controli les cookies que aquestes utilitzen. L’Usuari haurà de revisar les polítiques de cookies de les mateixes.

L’Usuari pot canviar la configuració de les cookies al seu ordinador per tal de no permetre el seu emmagatzemament: Mòdul Google pel navegador

Publicitat

La Web podrà publicar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material cedit al Titular per a la seva publicació a la Web, compleix amb la normativa vigent aplicable, eximint al Titular de qualsevol responsabilitat per errors, inexactituds o irregularitats que poguessin tenir els esmentats continguts.

Responsabilitats

Tant el Titular com l’Usuari seran responsables dels danys i perjudicis com a conseqüència del incompliment de les seves obligacions establertes en aquest document i en la normativa corresponent.

El Titular no es responsabilitza dels danys o perjudicis a l’Usuari com a conseqüència d’errors involuntaris en les parts que poguessin ser de la seva responsabilitat o en les desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que poguessin produir la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei de la Web.

L’accés a la Web no implica la obligació per part del Titular de controlar l’absència de virus o element maliciós. En tot cas correspon a l’Usuari la disponibilitat d’eines de prevenció. L'empresa no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers de l’Usuari o de tercers durant la prestació del servei. Tampoc es responsabilitza de la manca de requisits materials o tècnics per poder accedir a la Web o als seus enllaços.

Fur

Aquesta Política de privacitat es regeix per la llei nacional aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de la Web, serà sotmès expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.